การวางแผนภาษี

* กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีฟ้า
1. รายการเงินได้ประจำปี
1.1 เงินได้ทั้งปี
บาท - เงินเดือน+โบนัส+เงินได้อื่น+เงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว
2. รายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น
2.1 เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ* (2)
บาท - ส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 490,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้
2.2 เงินสะสมกบข.*
บาท - ไม่เกิน 500,000 บาท
2.3 เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครู*
บาท - ไม่เกิน 500,000 บาท
2.4 ผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
บาท - คนละ 190,000 บาท
2.5 เงินชดเชยที่ได้รับตามกฎหมาย
บาท - ไม่เกินค่าจ้าง 300 วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
2.6 รวมเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น
บาท
3. คงเหลือ (1.1 - 2.6)
บาท
4. หักค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 40 ของ 3. แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)
บาท
5. คงเหลือ (3. - 4.)
บาท
6. หักค่าลดหย่อน
6.1 ผู้มีเงินได้
บาท - คนละ 30,000 บาท
6.2 คู่สมรส
บาท - คนละ 30,000 บาท
6.3 เลี้ยงดูบุตร
บาท - ไม่ศึกษาคนละ 15,000 บาท, ศึกษาคนละ 17,000 บาท, รวมไม่เกิน 3 คน
6.4 เลี้ยงดูบิดามารดา
บาท - อายุ > 60 ปีและเงินได้ < 30,000 บาท หักได้คนละ 30,000 บาท
6.5 เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
บาท - ไม่เกิน 15,000 บาท
6.6 เบี้ยประกันชีวิตปกติ
บาท - ไม่เกิน 100,000 บาท
6.7 เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ*
บาท - ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 200,000 บาท
6.8 เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ* (1)
บาท - ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้
6.9 ค่าซื้อหน่วยลงทุนฯการเลี้ยงชีพ* (RMF)
บาท - ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท
6.10 ค่าซื้อหน่วยลงทุนฯหุ้นระยะยาว (LTF)
บาท - ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท
6.11 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมฯ เพื่อเช่าซื้อที่อยู่อาศัย
บาท - ไม่เกิน 100,000 บาท
6.12 เงินสะสมกองทุนประกันสังคม
บาท - ไม่เกิน 9,000 บาท
6.13 รวมค่าลดหย่อน
บาท
7. คงเหลือ (5. - 6.13)
บาท
8. หักเงินบริจาคเพื่อการศึกษา
บาท - หักได้ 2 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของ 7.
9. หักเงินสนับสนุนการกีฬา
บาท - หักได้ 1.5 เท่าของเงินสนับสนุน แต่ไม่เกิน 10% ของ 7.
10. คงเหลือ (7. - 8. - 9.)
บาท
11. หักเงินบริจาคการกุศล
บาท - ไม่เกิน 10% ของ 10.
12. เงินได้สุทธิ (10. - 11.)
บาท
13. ภาษีที่คำนวนได้จากเงินได้สุทธิ
บาท
% ของภาษีต่อเงินได้สุทธิ
%
หมายเหตุ:
- * เบี้ยประกันแบบบำนาญ + เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + กบข. + กองทุนสงเคราะห์ครู + RMF <= 500,000 บาท
- ลำดับ ก่อน-หลัง (Priority) ในการกรอกข้อมูลเพื่อคำนวนสิทธิลดหย่อนกลุ่มกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ
   1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในข้อ 6.8 และ 2.1
   2. กบข. และ กองทุนสงเคราะห์ครู ในข้อ 2.2 และ 2.3
   3. เบี้ยประกันแบบบำนาญ ในข้อ 6.7
   4. เงินลงทุนในกองทุน RMF ในข้อ 6.9
- จำนวนเงินที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ของเบี้ยประกันแบบบำนาญในข้อ 3 จะคำนวนจากสิทธิที่เหลือจาก 500,000 บาท
หลังลดหย่อนใน 2 ข้อแรก
- สำหรับเบี้ยประกันแบบบำนาญ หากมีพื้นที่เหลือของสิทธิลดหย่อนประกันแบบปกติ (100,000 บาทเดิม) สามารถใช้สิทธิที่เหลือนั้น
ซื้อประกันแบบบำนาญเพื่อลดหย่อนได้อีก แต่เมื่อรวมเบี้ยประกันแบบบำนาญทั้งหมดที่ซื้อเข้ากับกองทุนเกษียณอายุทุกประเภทแล้ว
ยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขไม่เกิน 500,000 บาท
สนใจรับคำปรึกษา กรุณาแจ้งชื่อ และข้อมูลติดต่อที่