การคำนวนเงินสะสมประกันสังคม

* กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีฟ้า
ตารางแจกแจงเบี้ยประกันสังคม
เปอร์เซ็นต์ ประกัน
0.5 % การว่างงาน
1.5 % เจ็บป่วย/เสียชีวิต
3 % ชราภาพ
ข้อมูลการสะสมเงินกับกองทุนประกันสังคม
- อายุเริ่มสะสม
ปี
- อายุหยุดสะสม (เกษียณ)
ปี
- รายได้ปัจจุบันต่อเดือน
บาท/เดือน
- % เบี้ยประกันสังคม
%
- ผลตอบแทนกองทุนประกันสังคมต่อปี
%
- เบี้ยประกันสังคม
บาท/เดือน
- เป็นเงินสะสมกรณีชราภาพ
บาท/เดือน
- ตนเองสะสมต่อปี
บาท/ปี
- นายจ้างสมทบต่อปี
บาท/ปี
- รวมสะสมต่อปี
บาท/ปี
- เงินสะสมรวมที่อายุเกษียณ
บาท
- ผลประโยชน์ของเงินสะสม
บาท
- เงินสะสมรวมผลประโยชน์
บาท
- รับเป็นเงินบำเหน็จก้อนเดียว
บาท
- รับเป็นเงินบำนาญเดือนละ
บาท/เดือน
- รวมรับเงินบำนาญจนถึงอายุ ปี เท่ากับ
บาท
เงื่อนไขการรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญของประกันสังคม
1. ส่งเงินสมทบ < 12 เดือน รับบำเหน็จ แต่ไม่ได้รับเงินสมทบนายจ้าง
2. ส่งเงินสมทบ >12 เดือน และ < 180 เดือน รับบำเหน็จ
3. ส่งเงินสมทบ >= 180 เดือน
    - รับบำนาญ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (ไม่เกิน 15,000 บาท)
    - และรับเพิ่มอีก 1.5% ต่อทุก 12 เดือนที่สมทบมากกว่า 180 เดือน
สนใจรับคำปรึกษา กรุณาแจ้งชื่อ และข้อมูลติดต่อที่