การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ

* กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีฟ้า
1. วางเป้าหมายอายุที่จะเกษียณและค่าใช้จ่ายที่ต้องการ
- อายุปัจจุบัน
ปี
- อายุที่จะเกษียณ
ปี
- อายุสิ้นสุดการวางแผน
ปี
- ค่าใช้จ่ายที่ต้องการยามเกษียณ (ในมูลค่าปัจจุบัน)
บาท/เดือน
- อัตราผลตอบแทนการลงทุนหลังเกษียณ
%
- อัตราเงินเฟ้อหลังเกษียณ
%
- จำนวนปีถึงอายุเกษียณ
ปี
- จำนวนปีหลังเกษียณ
ปี
- ทุนการเกษียณที่ต้องการ
บาท
2. การออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ
- เงินออม/ลงทุนที่มีในปัจจุบัน
บาท
- เงินออม/ลงทุนในแต่ละเดือน
บาท/เดือน
- ผลตอบแทนของการออม/ลงทุน
%
- เงินออม/ลงทุนที่จะมีในปีที่จะเกษียณ
บาท
- ทุนการเกษียณที่ยังขาดอยู่(+)/เกิน(-)
บาท
- จะต้องออม/ลงทุนเพิ่ม(+)/ลด(-)ต่อเดือน
บาท/เดือน
- สรุปเงินที่จะต้องออม/ลงทุนต่อเดือนเพื่อเกษียณ
บาท/เดือน
สนใจรับคำปรึกษา กรุณาแจ้งชื่อ และข้อมูลติดต่อที่