การวางแผนเพื่อสร้างความคุ้มครอง

*กรอกข้อมูลในช่องสีเหลือง
1. สร้างความคุ้มครองโดยการเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อครอบครัวล่วงหน้า
- ภาระหนี้สินคงค้าง
บาท
- ค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลครอบครัวต่อเดือนในปัจจุบัน
บาท/เดือน
- อัตราผลตอบแทนกองทุนความคุ้มครอง
%
- อัตราเงินเฟ้อ
%
- จำนวนปีที่ต้องการเตรียมค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า
ปี
- ความคุ้มครอง(ทุนประกัน)ที่ต้องการ
บาท
2. สร้างความคุ้มครองโดยพิจารณาความสามารถในการหารายได้ในอนาคต
- รายได้ต่อเดือนในปัจจุบัน
บาท/เดือน
- อัตราผลตอบแทนกองทุนความคุ้มครอง
%
- อัตราการเติบโตของรายได้ต่อปี
%
- อายุในปัจจุบัน
ปี
- อายุที่จะเกษียณ(หยุดทำงาน)
ปี
- จำนวนปีที่จะสามารถสร้างรายได้ในอนาคต
ปี
- ความคุ้มครอง(ทุนประกัน)ที่ต้องการ
บาท
สนใจรับคำปรึกษา กรุณาแจ้งชื่อ และข้อมูลติดต่อที่