ทรัพย์สินสุทธิและกระแสเงินสด (Net Worth & Cash Flow)

* กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีฟ้า
*สำหรับ IE หากการคำนวนในหน้านี้ไม่ทำงานให้ "ปิด" Compatibility View
1. รายรับ
- รายได้ประจำ/เงินเดือน
บาท/เดือน
- รายได้เสริมอื่นๆ
บาท/เดือน
- โบนัสประจำปี
บาท/ปี
- ดอกเบี้ย/เงินปันผล
บาท/ปี
รวมรายได้ต่อปี
บาท
คิดเป็นรายได้ต่อเดือน
บาท
2. รายจ่าย
2.1 รายจ่ายส่วนตัว ต่อวัน ต่ออาทิตย์ ต่อเดือน ต่อปี รวมต่อปี
- อาหาร
- เดินทาง
- ของใช้ส่วนตัว
- สาธารณูปโภค
- ผ่อนชำระ/สินเชื่อ
- ท่องเที่ยว/งานอดิเรก
- ดูแลสุขภาพ
- ประกันชีวิต/รถยนต์
- ภาษี
- เงินฝาก/เงินลงทุน
- อื่นๆ
2.2. รายจ่ายครอบครัว ต่อวัน ต่ออาทิตย์ ต่อเดือน ต่อปี รวมต่อปี
- อาหาร/ของใช้ในบ้าน
- สาธารณูปโภค
- ค่าเช่าบ้าน/คอนโด
- ผ่อนชำระ/สินเชื่อ
- เลี้ยงดูบุพการี
- ค่าเล่าเรียน/ใช้จ่ายลูก
- ท่องเที่ยว/กิจกรรมครอบครัว
- ดูแลสุขภาพ
- ประกันชีวิต/รถยนต์/บ้าน
- เงินฝาก/เงินลงทุน
- อื่นๆ
รวมรายจ่ายส่วนตัวต่อปี
บาท/ปี
คิดเป็นรายจ่ายส่วนตัวต่อเดือน
บาท/เดือน
รวมรายจ่ายครอบครัวต่อปี
บาท/ปี
คิดเป็นรายจ่ายครอบครัวต่อเดือน
บาท/เดือน
รวมรายจ่ายทั้งสิ้นต่อปี
บาท/ปี
คิดเป็นรายจ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน
บาท/เดือน
3. รายการสินทรัพย์
3.1 สินทรัพย์สภาพคล่องสูง
- เงินสด/เงินฝากธนาคาร
บาท
- ทองคำ
บาท
- หุ้น/พันธบัตร/กองทุนรวม
บาท
- มูลค่าเงินสดประกันชีวิต
บาท
- ลูกหนี้/รายได้ค้างรับ
บาท
3.2 สินทรัพย์สภาพคล่องต่ำ
- ที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์
บาท
- รถยนต์
บาท
- หุ้นส่วนธุรกิจ
บาท
- ของสะสม
บาท
รวมสินทรัพย์สภาพคล่องสูง
บาท
รวมสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำ
บาท
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น
บาท
5. ภาระหนี้สิน
- เงินกู้ซื้อบ้านคงค้าง
บาท
- เงินกู้ซื้อรถยนต์คงค้าง
บาท
- สินเชื่อส่วนบุคคล/เครดิตการ์ด
บาท
- รายจ่ายคงค้าง/หนี้อื่นๆ
บาท
รวมภาระหนี้ทั้งสิ้น
บาท
    
สนใจรับคำปรึกษา กรุณาแจ้งชื่อ และข้อมูลติดต่อที่