การวางแผนเพื่อซื้อบ้าน

* กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีฟ้า
1. ประมาณราคาบ้านที่จะซื้อในอนาคต
- ราคาบ้านที่ต้องการซื้อ :
บาท
- ระยะเวลาถึงปีที่ต้องการจะซื้อบ้าน :
ปี
- ราคาบ้านปรับขึ้นปีละ :
%
- ราคาบ้าน ณ.ปีที่ต้องการซื้อ :
บาท
2. คำนวนเงินเก็บและเงินกู้เพื่อการซื้อบ้าน
- เงินเก็บในปัจจุบันที่เตรียมไว้ซื้อบ้าน :
บาท
- วางแผนเก็บเพิ่มอีกเดือนละ :
บาท
- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน :
%
- จะมีเงินเก็บในอนาคตในปีที่ต้องการซื้อบ้าน :
บาท
- จะต้องกู้เงินเพิ่มอีก :
บาท
3. คำนวนเงินผ่อนบ้านจากการกู้เงินเพิ่ม
- จำนวนปีที่ต้องการผ่อน :
ปี
- อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ :
%
- รวมยอดเงินกู้+ดอกเบี้ย :
บาท
- เงินผ่อนบ้านต่อเดือน :
บาท
สนใจรับคำปรึกษา กรุณาแจ้งชื่อ และข้อมูลติดต่อที่