การวางแผนเพื่อทุนการศึกษาของบุตร

* กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีฟ้า
1. ประมาณค่าเล่าเรียนในอนาคต
- ค่าเล่าเรียนรายปีในปัจจุบัน
บาท
- จำนวนปีที่จะเรียน
ปี
- ระยะเวลาถึงปีที่จะเรียน
ปี
- อัตราผลตอบแทนกองทุนเพื่อการศึกษา
%
- อัตราเงินเฟ้อค่าเล่าเรียน
%
- รวมค่าเล่าเรียนในอนาคตที่ต้องเตรียม
บาท
2. คำนวนเงินเก็บเพื่อทุนการศึกษาในอนาคต
- เงินเก็บในปัจจุบันที่เตรียมไว้เพื่อทุนการศึกษา
บาท
- วางแผนเก็บเงินเดือนละ
บาท
- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
%
- จะมีเงินเก็บในอนาคตในปีที่จะเรียน
บาท
- จะต้องเตรียมเงินเพิ่ม(+)/ลด(-)
บาท
- คิดเป็นเงินที่จะต้องเก็บเพิ่ม(+)/ลด(-)ต่อเดือน
บาท
- สรุปจำนวนเงินที่จะต้องเก็บ/เดือน
บาท
สนใจรับคำปรึกษา กรุณาแจ้งชื่อ และข้อมูลติดต่อที่