เราทำงานอย่างไร

1

พบเพื่อสร้างความสัมพันธ์

แนะนำตัว แนะนำบริษัท แนะนำการบริการ และสร้างความสัมพันธ์ เพื่อที่จะได้รู้จักกันและกันมากขึ้น

2

สำรวจสถานทางการเงินของคุณ

สัมภาษณ์ข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน และสถานทางการเงินในปัจจุบันของคุณ

3

ค้นหาความฝันและเป้าหมาย
ทางการเงินที่คุณต้องการ

พูดคุยแบ่งปันความฝัน รูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตที่ต้องการ กำหนดเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต

4

สร้างแผนการเงินที่ตอบสนอง
เป้าหมายการเงิน

นำข้อมูลทางการเงินมาจัดทำแผนการเงิน ผ่านโปรแกรมวางแผนการเงิน WDC Plan วิเคราะห์งบดุล งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงิน เป้าหมายการเงินระยะสั้นและระยะยาว สรุปข้อมูลด้านการประกัน และรายละเอียดด้านภาษี

5

นำเสนอแผนการเงินและกลยุทธ
ทางการเงินที่เหมาะสม

ส่งมอบแผนการเงินที่ตอบสนองทุกเป้าหมายทางการเงินที่คุณต้องการ พร้อมนำเสนอกลยุทธทางการเงิน การลงทุนที่เหมาะสม ที่จะมั่นใจได้ว่า ทุกความฝันของคุณจะเป็นจริง

6

ประเมิน ปรับปรุง แผนการเงิน
ให้สอดคล้องตลอดเวลา

ติดตามปรับปรุงและทบทวนแผนการเงินของคุณ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทุกสถานการณ์ของชีวิตตลอดเวลา