welcome to wdc group

Wealth Design Consulting ดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 เราให้การบริการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวางแผนการเงินตามหลักสากล เราให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อการเกษียณ , วางแผนเพื่อการศึกษา , วางแผนมรดก , แผนการลงทุน , วางแผนการจัดการความเสี่ยงและวางแผนการจัดการด้านภาษี ให้กับบริษัทและบุคคลทุกสาขาอาชีพ
readmore01

เราทำงานอย่างไร

1

พบเพื่อสร้างความสัมพันธ์

แนะนำตัว แนะนำบริษัท แนะนำการบริการ และสร้างความสัมพันธ์ เพื่อที่จะได้รู้จักกันและกันมากขึ้น

2

สำรวจสถานทางการเงินของคุณ

สัมภาษณ์ข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน และสถานทางการเงินในปัจจุบันของคุณ

3

ค้นหาความฝันและเป้าหมาย
ทางการเงินที่คุณต้องการ

พูดคุยแบ่งปันความฝัน รูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตที่ต้องการ กำหนดเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต

4

สร้างแผนการเงินที่ตอบสนอง
เป้าหมายการเงิน

นำข้อมูลทางการเงินมาจัดทำแผนการเงิน ผ่านโปรแกรมวางแผนการเงิน WDC Plan วิเคราะห์งบดุล งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงิน เป้าหมายการเงินระยะสั้นและระยะยาว สรุปข้อมูลด้านการประกัน และรายละเอียดด้านภาษี

5

นำเสนอแผนการเงินและกลยุทธ
ทางการเงินที่เหมาะสม

ส่งมอบแผนการเงินที่ตอบสนองทุกเป้าหมายทางการเงินที่คุณต้องการ พร้อมนำเสนอกลยุทธทางการเงิน การลงทุนที่เหมาะสม ที่จะมั่นใจได้ว่า ทุกความฝันของคุณจะเป็นจริง

6

ประเมิน ปรับปรุง แผนการเงิน
ให้สอดคล้องตลอดเวลา

ติดตามปรับปรุงและทบทวนแผนการเงินของคุณ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทุกสถานการณ์ของชีวิตตลอดเวลา

บริการของเรา

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพ

แผนมรดก

แผนเพื่อยามเกษียณอายุ

แผนคุ้มครองรายได้ของครอบครัว

แผนเพื่อการศึกษา

แผนการลงทุน

แผนภาษี

กองทุนดูแลสุขภาพระยะยาว

บริการให้คำปรึกษาโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ชื่อ-นามสกุล (Your name)*
อีเมล์ (Your e-mail)*
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone)*

ระบุวันที่นัดหมาย (Select date)*
รายละเอียดอื่นๆ (Note)